Pekos and Yoro Diallo · Pekos / Yoro Diallo   #741 · 1 vote
 
Idolator-Only Voters: 0
Voice-Only Voters: 0
Dual-Poll Voters: 1   #327
 
Voter
Mike McGonigal