White Williams · Smoke   #490 · 2 votes
 
Idolator-Only Voters: 0
Voice-Only Voters: 2   #232
Dual-Poll Voters: 0
 
Voters
Randall Roberts
Zach Baron