R. Kelly · subHuman   #741 · 1 vote
 
Idolator-Only Voters: 0
Voice-Only Voters: 1   #386
Dual-Poll Voters: 0
 
Also by R. Kelly: Double Up   #147 · 9 votes
 
Voter
Stacy Meyn