Radicalfashion · Odori   #490 · 2 votes
 
Idolator-Only Voters: 1   #272
Voice-Only Voters: 0
Dual-Poll Voters: 1   #327
 
Voters
Brian Howe
Yancey Strickler